Nhà kinh tế học danh tiếng Ludwig Heinrich Edler von Mises (1881-1973) theo Trường phái lý thuyết Áo. Ông cũng nổi tiếng là đại diện nổi bật nhất của trường phái Tân Tự Do. Ảnh: economicchaos.org

Nhà kinh tế học danh tiếng Ludwig Heinrich Edler von Mises (1881-1973) theo Trường phái lý thuyết Áo. Ông cũng nổi tiếng là đại diện nổi bật nhất của trường phái Tân Tự Do. Ảnh: economicchaos.org

Scridb filter
%d bloggers like this: