Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ William Cohen và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc bắt tay trong một buổi gặp mặt diễn đàn an ninh châu Á-Thái Bình Dương tại Singapore ngày 4 tháng 6, 2011. Photo/Agencies.

Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ William Cohen và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc bắt tay trong một buổi gặp mặt diễn đàn an ninh châu Á-Thái Bình Dương tại Singapore ngày 4 tháng 6, 2011. Photo/Agencies.

Scridb filter
%d bloggers like this: